Čiba Sport

European kids athletics games

foto prezentace
 

Gymnázium Hády

Město Brno

Logo města Brna

Technická ustanovení

Všeobecná ustanovení: 
/general conditions/
 
závodí se podle pravidel atletiky a tohoto ustanovení. Celý ovál na stadionu má osm drah. Závodníci mohou startovat v libovolném počtu disciplin. Ve štafetách na 4x60m startují společné kategorie 2002 a 2003, 2004 až 2006. Všichni závodníci se dostaví na stadion ve sportovním z ubytovny, vzhledem k tomu, že na stadionu je omezený počet šaten. Za odložené věci pořadatel neručí. Za zdravotní stav závodníků odpovídá vysílající oddíl.
NA PLOCHU STADIONU BĚHEM ZÁVODU NEMÁ NIKDO PŘÍSTUP!!!!
 
/The competitions will be under way meanly athletic´s rules and these conditions.There on the stadium are 8 lanes. There is not limited number of participate for competitors. What about relays: there is one collective category for 2001-2003 and one collective category for 2004-2006. There on the stadium is not enough cloakroom and is necessary to come from lodging house in sports wear. Organizer is not responsible for postponed things. During the competition  is access to the field strictly forbiden/
Postupový klíč:
/Qualifying rule/
na 60m a 150m postupuje do finále prvních osm závodníků podle dosažených časů v rozběhu.
Na 300m , 600m, 800m a 1 500m se běží přímo finále a pořadí se určí podle dosažených časů v jednotlivých bězích.V technických disciplinách, které mají vypsanou kvalifikaci mají závodníci tři pokusy a prvních osm nejlepších závodníků podle výkonu postoupí do finále.Ve finálových technických disciplinách /vyjma skoku vysokého/ mají všichni závodníci šest pokusů.
 
/60m, 100m hurdles and 150m – to final the best 8 times qualified
300m, 600m, 800m, 1500m  -will be directly final rounds and rank will be in accordance with the fastest times
In technical events-competitors have 3 attepmts in qualification and the best 8 competitiors will get on to final event
Competitors have 6 attempts in final´s technical events /except high jump/
výsledky:
/results/
budou průběžně vyvěšovány na nástěnky v prostoru nad tribunou
/be submitting during performance of the competitions on wall newspaper above stand/
vyhlášení výsledků: 
/victory ceremony/
bude probíhat v blocích, které budou určeny v časovém pořadu a je nutno vedoucím zabezpečit závodníky, kteří se umístí na prvních třech místech
/chief of teams is obliged to inform your competitiors who have placed on 1st, 2nd and 3rd places about victory ceremony which will given in timetable/
startovní čísla:
/start numbers/
budou mít všichni závodníci ve předu, pouze na skok vysoký si mohou závodníci rozhodnout podle techniky, kde budou mít číslo připevněno
/every competitor must to have the start number  in front. Only exception is high jump where competitors according their technique may choose their front or back/
rozcvičování:
/warm up/
je povoleno pouze na rozcvičovacím hřišti mimo hlavní stadion
/is allowed out of the main stadium in warm up area/
prezentace:
/call-room/
začíná na kvalifikace 40 min a končí 30 min před disciplinou a na finále začíná 30 min a končí 20 min před zahájením discipliny ve svolavatelně, v případě překrývání disciplin je nutno nahlásit tuto skutečnost ve svolavatelně závodníci budou odvedeni ze svolavatelny na jednotlivá sportoviště
 
/call-over will begin 40 minutes and end 30 minutes before heats in the call-room. For final race begin 30 and end 20minutes before the event start. In case  of parallel events is necessary to report it in call-room. Competitors will take away together from call-room./
časový pořad:
/timetable/
obdrží všechny výpravy, bude viset  ve svolavatelně a v prostoru výsledkových listin. Může být upraven podle počtu přihlášených závodníků.
/every teams will get the timetable, it will be in call-room also. The timetable can be modified in accordance with number of  entered competitors./
Základní výšky:
/Primary high/
budou určeny na technické poradě podle počtu přihlášených závodníků
/will be defined on technical meeting  /in accordance with number of entered competitors/
Protesty:
/Protests/
je možno podat písemně do 30min po skončení discipliny v kanceláři závodu na stadionu
/protest is necessary to hand till 30 mintes after ended of the event in writing in office/

 

Ctibor Nezdrařil
ředitel závodu


Copyright © Cibasport.cz 2011